Apartmány Javor Bublava

Appartements Javor

 1. Kontrolor údajů
  Jaroslav Kratochvíl, advokát
  IČO: 66239699
  (dále jen: „Společnost“)
  Společnost respektuje osobní práva svých subjektů údajů; proto připravila tuto Směrnici o ochraně údajů (dále jen: „Směrnice“), která je k dispozici v elektronickém formátu na webové stránce Společnosti a také ve vytištěné formě v každém hotelu.
  Společnost, jakožto kontrolor údajů, tímto prohlašuje, že dodržuje ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, (dále jen: „Zákon o ochraně osobních údajů“).
  Tato Směrnice poskytuje všeobecný přehled o tom, jak Společnost nakládá s údaji během svých služeb. Kvůli širokému rozsahu požadavku subjektů údajů se způsob nakládání s údaji může příležitostně lišit od toho, co je popsáno v této Směrnici. K takové odchylce může dojít na základě žádosti subjektu údajů a Společnost bude subjekt údajů o konkrétním způsobu informovat předem. Společnost bude poskytovat informace o jakémkoli nakládání s údaji, které není popsáno v této Směrnici, před takovým konkrétním procesem nakládání s údaji.
  Společnost bude nakládat s osobními údaji pouze pro předem určené účely, na nezbytnou dobu a za účelem uplatňování svých práv a plnění povinností. Společnost bude nakládat pouze s takovými osobními údaji, které jsou nepostradatelné a vhodné pro plnění cíle konkrétní aktivity nakládání s údaji.
  Právní prohlášení obsahující souhlas osob mladších šestnácti let věku nebudou platná, pokud nebudou odsouhlasena nebo následně schválena statutárním opatrovníkem (zákonným zástupcem?) takových nezletilých.
  Pokud Společnost nakládá s přijatými údaji pro jakýkoli jiný účel než pro původní shromažďování údajů, bude v každém případě informovat subjekt údajů a žádat o jeho konkrétní souhlas předem anebo mu poskytne příležitost takové použití zamítnout.
  Osobní údaje sdělené Společnosti během procesu nakládání s údaji budou zveřejněny pouze takovým osobám, které jsou ve smluvním vztahu se Společností nebo jsou jí zaměstnané, jež jsou pověřeny povinnostmi ve vztahu k danému procesu nakládání s údaji.
 2. Definice
  Subjekt údajů: jakákoli konkrétní fyzická osoba identifikovaná nebo identifikovatelná (přímo nebo nepřímo) na základě osobních údajů;
  Osobní údaje: jakékoli údaje, které se mohou týkat subjektu údajů – obzvláště jméno subjektu údajů, identifikační číslo a také jedna nebo více informací charakteristických pro jeho fyzické, fyziologické, mentální, ekonomické, kulturní nebo sociální atributy – a jakékoli závěry týkající se subjektu údajů, které lze z takových údajů odvozovat;
  Speciální údaje: osobní údaje o rasovém původu nebo etnickém původu, o politických názorech nebo členství v politické straně, o náboženském nebo jiném světonázoru, o členství v odborových organizacích, o sexuálním životě, jakož i osobní údaje o zdravotním stavu, patologické vášni a údaje o záznamech v trestním rejstříku;
  Souhlas: dobrovolné a konkrétní vyjádření záměru subjektu údajů, které je založené na základě řádných informací a kterým subjekty údajů poskytují jasný a jednoznačný souhlas s nakládáním se svými osobními údaji souhrnně nebo pro nějaké konkrétní operace;
  Námitka: prohlášení subjektů údajů, v němž namítají vůči nakládání se svými osobními údaji a žádají o ukončení nakládání s údaji anebo o smazání ukládaných údajů;
  Kontrolor údajů: fyzické nebo právnické osoby nebo organizace, které nejsou právnickou osobou, které rozhodují o účelu nakládání s údaji samostatně nebo společně s jinými, a činí a provádějí rozhodnutí týkající se nakládání s údaji (včetně používaného zařízení), nebo mají zpracovatele údajů, který byl jimi pověřen, aby taková rozhodnutí prováděl;
  Nakládání s údaji: bez ohledu na použitou proceduru; jakákoli operace nebo veškeré operace prováděné s údaji, konkrétně včetně shromažďování, záznamu, systematizace, skladování, úpravy, používání, dotazování, přenosu, zveřejnění, harmonizace nebo spojování, blokace, smazání a zničení údajů, stejně jako zabránění dalšímu používání takových údajů, fotografování, audio nebo vizuálního zaznamenávání a také zaznamenávání fyzických vlastností vhodných pro identifikaci osoby (např.: otisků prstu nebo dlaně, vzorků DNA, skenů duhovky);
  Přenos údajů: převádění přístupných údajů určitým třetím stranám;
  Zveřejnění: převádění přístupných údajů veřejnosti;
  Smazání údajů: způsobení, že údaje budou nerozpoznatelné takovým způsobem, že jejich obnova již nebude možná;
  Označování údajů: použití identifikační značky pro údaje za účelem jejich odlišení;
  Blokování údajů: použití identifikační značky pro údaje za účelem blokování jejich nakládání po určenou dobu nebo jednou provždy;
  Zpracování údajů: provádění jakýchkoli technických úkolů týkajících se operací nakládání s údaji, bez ohledu na metodu a zařízení použité pro provádění takových operací i místo používání, za předpokladu, že úkoly jsou prováděny na základě údajů;
  Zpracovatel údajů: fyzické nebo právnické osoby anebo organizace, které nejsou právnickou osobou, které provádí aktivity zpracování údajů na základě své smlouvy s kontrolorem údajů – včetně smluv uzavřených podle zákonných ustanovení;
  Třetí strana: fyzické nebo právnické osoby anebo organizace, které nejsou právnickou osobou, které nejsou shodné se subjektem údajů, kontrolorem údajů nebo zpracovatelem údajů.
 3. Nakládání s údaji
  3.1. Používání služeb
  Nakládání s jakýmikoliv údaji týkajícími se subjektu údajů a poskytování služeb je možné na základě dobrovolného souhlasu za účelem toho, aby takové nakládání s údaji poskytovalo služby anebo udržovalo kontakt. Společnost bude uchovávat osobní údaje popsané v tomto článku (kromě výjimek definovaných v odstavcích) po dobu definovanou v ustanovení příslušných daňových a účetních zákonů a po tomto období je smaže.
  V případě nějakých konkrétních služeb mohou být poskytnuty další údaje v části poznámek, které umožňují kompletní hodnocení potřeb subjektů údajů. Provedení rezervací pokoje a používání dalších služeb však nezávisí na poskytování takových dodatečných údajů.
  Subjekty údajů se také mohou přihlásit k odběru zpravodaje během využívání takových služeb. 
  3.2. Rezervace pokoje
  V případě on-line, osobních (na základě dokumentů) nebo telefonních rezervací Společnost požaduje / může požádat o to, aby subjekt údajů dal k dispozici níže uvedené údaje:
  titul (nepovinné)
  jméno
  příjmení
  adresa (adresa, město, PSČ, země)
  e-mailová adresa
  telefonní číslo
  mobilní telefonní číslo (volitelné)
  Pokud máte jakékoli další dotazy týkající se nakládání s údaji souvisejícími s rezervacemi pokojů, pošlete, prosím, svůj dotaz na info@apartmany-javor.cz
  3.3. Analytika, cookies
  Aby Společnost mohla sledovat své webové stránky, používá analytický nástroj, který připravuje řetězce údajů a sleduje, jak návštěvníci Internetové stránky využívají. Když je stránka zobrazena, systém generuje cookie, aby zaznamenal informace související s návštěvou (navštívené stránky, čas strávený na našich stránkách, prohlížené údaje, ukončení, atd.), ale tyto údaje nemohou být spojeny s osobou návštěvníka. Tento nástroj pomáhá zlepšovat ergonomický design webových stránek, vytvářet uživatelsky přívětivé webové stránky a zlepšovat on-line zkušenosti návštěvníků. Společnost nepoužívá analytické systémy pro shromažďování osobních informací. Většina Internetových prohlížečů přijímá cookies, ale návštěvníci mají možnost je smazat nebo automaticky odmítnout. Protože jsou všechny prohlížeče jiné, mohou návštěvníci nastavit své preference ohledně cookies individuálně s pomocí panelu nástrojů prohlížeče. Pokud se rozhodnete nepřijímat cookies, možná nebudete moci používat určité vlastnosti na našich webových stránkách.
  3.4. Kontakt
  Společnost může být kontaktována e-mailem. Společnost řídí zprávy, dokud není příslušný požadavek / dotaz splněn / zodpovězen; poté, když je požadavek / dotaz uzavřen, archivuje takové e-maily a skladuje je po dobu 5 (pěti) let. Cookies, zajišťující remarketingové kódy, mohou návštěvníci webové stránky přiměřeným nastavením daného prohlížeče zakázat.
 4. Bezpečnostní údaje
  4. 1. Systém SSL
  Společnost používá šifrování SSL na svých webových stránkách pro on-line rezervace. Jakékoli informace sdílené subjektem údajů se Společností budou automaticky kódovány a budou chráněny, když budou přenášeny po síti. Když informace dorazí na náš server, jsou dekódovány s pomocí individuálního soukromého klíče. SSL umožňuje prohlížeči připojit se na webovou stránku a vytvořit bezpečný komunikační kanál transparentním způsobem. SSL je nejrozsáhleji používaný a nejúspěšnější šifrovací systém. Aby bylo možné systém používat, subjekty údajů jen musí ověřit kompatibilitu svých prohlížečů.
  4. 2. Další aktivity související s bezpečností
  Společnost zajišťuje transparentnost pro kontrolu a stanovení toho, jak a jaké osobní údaje jsou přenášeny s použitím přístrojů pro přenos údajů, kdo a kdy zadal jaké údaje do systému, a také zajišťuje, že systém může být obnoven v případě selhání. Zprávy jsou vytvářeny s ohledem na chyby, které se vyskytují během automatického zpracování.
  Společnost nakládá s osobními údaji důvěrně a nezveřejní je neautorizovaným osobám. Společnost bude obzvláště chránit osobní údaje před neautorizovaným přístupem, úpravami, přenosem, zveřejněním, smazáním nebo zničením a také před náhodným zničením, poškozením a nedostupností kvůli změně používané technologie. Společnost podnikne veškerá bezpečnostní opatření, aby zajistila technickou ochranu osobních údajů.