Apartmány Javor Bublava

Apartmány Javor

 1. Potvrzením objednávky na ubytovací služby v apartmánech Javor (dále jen „AJ“) vzniká mezi ubytovatelem a objednávajícím hostem (dále jen „hostem“) Smlouva o ubytování. Na základě této Smlouvy vzniká hostu právo na přechodné ubytování v AJ na dohodnutou dobu za podmínek specifikovaných v tomto Ubytovacím řádu a v Potvrzení objednávky. Host je povinen zaplatit na účet ubytovatele ve lhůtě do 7 dnů od doručení Potvrzení objednávky splátku ve výši min. 30% z celkové ceny.
 2. Smlouvu o ubytování lze ze strany hosta zrušit doručením Storna za následujících podmínek: Storno doručeno méně než 30 dní před zahájením pobytu činí stornopoplatek 30% z celkové ceny, Storno doručeno méně než 15 dní před zahájením pobytu činí stornopoplatek 50% z celkové ceny a Storno doručeno méně než 5 dní před zahájením pobytu činí stornopoplatek 90% z celkové ceny. Host, který v rozporu s uzavřenou smlouvou o ubytování nenastoupí k ubytování v AJ, smlouvu nezruší doručením storna ubytovateli, zaplatí náhradu škody ve výši 100% ceny ubytování.
 3. Host při nástupu k ubytování předloží ubytovateli platný doklad totožnosti, občanský průkaz nebo cestovní pas a zaplatí nebo doplatí v hotovosti kauci, cenu ubytovacích služeb a služeb čerpaných v souvislosti s ubytováním v AJ.
 4. Host má právo užívat prostory, které mu byly svěřeny k ubytování, užívat společné prostory AJ, zejména společenskou/seminární místnost, lyžárnu/ kolárnu, saunu, společná příslušenství v objektu AJ a bezprostřední okolí AJ,
  zejména přístup, resp. příjezd k AJ a parkovací místo, které náleží hostu společně k ubytování.
 5. Ubytovatel je povinen odevzdat hostu prostor vyhrazený k ubytování ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zaručit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním.
 6. Host je povinen vyhrazené ubytovací prostory řádně užívat a zavazuje se neprovádět v ubytovacích prostorách a společných prostorách AJ žádné změny.
 7. Host má právo se ubytovat na základě Potvrzení objednávky, nejdříve od 15.00 hodin, nejpozději do 20.00 hodin daného dne, pokud není mezi účastníky ujednáno jinak. Ubytovatel je povinen rezervovat pro hosta objednané ubytování
  do 20.00 hodin 1. dne ubytování, není-li mezi účastníky dohodnuto jinak.
 8. Není-li mezi účastníky předem jiné dohody, je host povinen vyklidit vyhrazený ubytovací prostor do 10.00 hodin posledního dne. Pokud host tuto svoji povinnost poruší, je povinen ubytovateli zaplatit dle platného ceníku i za následující den ubytování. Ceník ubytovacích služeb a služeb souvisejících s ubytováním je publikován na webových stránkách AJ www.apartmany-javor.cz, dále ve společných prostorách AJ a u ubytovatele.
 9. Host, který se ubytuje před 5.00 hod ranní je povinen uhradit ubytovateli cenu ubytování dle platného ceníku za předcházející den.
 10. V době od 22.00 hod do 6.00 hod jsou všichni povinni zachovávat v celém objektu AJ noční klid.
 11. Všichni jsou povinni v celém objektu AJ zachovávat zákaz kouření, zákaz vstupu a pobytu všech zvířat a používat přezůvky. Hosté jsou povinni chránit a nepoškozovat veškeré zařízení AJ, nepřemísťovat nábytek ani jiné vybavovací
  předměty v AJ a zdržet se všech zásahů do instalačních sítí v AJ. V celém objektu a jeho bezprostřední blízkosti je s výjimkou vyhrazeného ohniště přísně zakázáno rozdělávat oheň a užívat hořlavé, či výbušné látky, pyrotechnické
  předměty a zbraně. Z důvodu bezpečnosti není dovoleno zanechávat v ubytovacím prostoru nebo společných částech objektu AJ bez dohledu samostatně děti mladší 10ti let bez dozoru dospělých. Při odchodu z AJ je host povinen uzavřít všechna okna, vypnout všechny elektrické přístroje, vypínače elektrických zařízení, osvětlení a zavřít vodovodní kohoutky. Host je povinen z apartmánu vynášet odpad a třídit jej do sběrných nádob dle jejich určení, které jsou umístěny vedle AJ. Porušení kterékoliv ze shora uvedených povinností je hrubým porušením tohoto Ubytovacího řádu, v jehož důsledku se smlouva o ubytování ruší s povinností hosta ihned vyklidit ubytovací prostor bez náhrady.
 12. Požádá-li host o prodloužení ubytování a ubytovatel má možnost mu vyhovět, lze hostovi nabídnout jiný ubytovací prostor než ve kterém byl původně ubytován.
 13. V objektu AJ nesmí být ubytovány osoby, které jsou postiženy infekční nemocí.
 14. V případě nouze je host podle potřeby oprávněn a povinen kontaktovat ubytovatele, hasičský sbor na čísle 150, rychlou lékařskou záchrannou službu na čísle 155, Policii ČR na čísle 158 a Horskou službu na čísle +420 352 686 748.
 15. Host nesmí používat v prostorách vyhrazených k ubytování ani ve společných prostorách AJ vlastní elektrická zařízení s výjimkou spotřebičů s malým výkonem sloužících k osobní potřebě (notebooky, tiskárny, nabíječky k fotoaparátům,
  videokamerám, mobilům) a spotřebičů, které slouží k osobní hygieně (holicí strojky, fény).
 16. Za škody způsobené na majetku ubytovatele odpovídá host v plném rozsahu, pokud neprokáže, že je nezavinil a je povinen způsobenou škodu uhradit ubytovateli v hotovosti na místě. Ubytovatel je oprávněn k úplné náhradě škody na majetku ubytovatele z kauce hosta započtením škody na složenou kauci. Předáním klíčů od ubytovacích prostor v AJ přechází na hosta odpovědnost za škody a vady na mobiliáři, jak je uveden v Seznamu umístěném viditelně v každém apartmánu, se kterým má host právo se seznámit.
 17. Při ztrátě klíčů zaplatí host ubytovateli na náhradě škody částku 1.500,- Kč.
 18. V zimním období je host povinen dbát opatrnosti při pohybu v okolí budovy AJ z hlediska nebezpečí úrazu padajícím zmrzlým sněhem a rampouchů ze střechy objektu AJ a z hlediska možnosti úrazu na náledí. Vozidlo hosta musí parkovat na vyhrazeném místě, které náleží k vyhrazenému ubytování, aby jej nemohly poškodit padající sníh nebo rampouchy ze střechy objektu AJ. Při čištění parkoviště AJ jsou hosté povinni respektovat pokyny ubytovatele k dočasnému
  přeparkování na náhradní parkoviště.
 19. Ubytovatel odpovídá za škodu na odložených věcech pouze v případě, že věci byly za tímto účelem odevzdány ubytovateli do úschovy.
 20. V případě zájmu o dlouhodobější ubytování, zpravidla jde o dobu delší 30ti dnů je host oprávněn a ubytovatel povinen k uzavření nájemní smlouvy na užívání bytu na dobu určitou za sjednané nájemné a úhradu služeb souvisejících s nájmem.
  Pro nájemce platí obdobně tento Ubytovací řád.
 21. Tento Ubytovací řád je platný od 01.01.2010.
 22. Tento Ubytovací řád je publikován na webové stránce www.apartmany-javor.cz a dále je k dispozici u ubytovatele.